Hits: 10658


Oudere artikelen van DVH 2007 - 2010
Voorpagina | Zoeken | DVH 2010-2013 | DVH 2004-2007 | Ouder Nieuws | Bestuur

Dit is nieuws van voor februari 2010
Klik hier voor het meest recente nieuws

Wordt Comité WAKE UP!! een belangenvereniging voor praktijkhoudende huisartsen?


In de tweede ledenvergadering van Comité WAKE UP!! op 12 november in Vianen heeft de Stuurgroep van de aanwezige leden brede steun gekregen om CWU om te vormen tot een belangenvereniging voor praktijkhouders.

CWU verzoekt al zijn leden om voor maandag 23 november de vragen van de Ledenraadpleging te beantwoorden.

Lees verder op de website van het Comité WAKE UP!! en overweeg om u aan te melden als lid, om actief aan de discussie en de besluitvorming deel te kunnen nemen.

Tien argumenten voor afwijzing van het bezuinigingsbeleid van minister Klink

Waarom huisartsen het voorstel over de bekostiging 2010 moeten afwijzen?

De bekostiging van huisartsgeneeskundige zorg 2010 wordt gedomineerd door bezuinigingen en draagt instrumenten aan voor een steeds selectievere zorginkoop door verzekeraars: zij bepalen straks voor de patiënt welke zorg en bij wie wordt ingekocht. Het gaat daarbij over de randvoorwaarden van toekomstige huisartsenzorg. Met geen woord wordt gerept over investeringen aan de andere kant van de budgetstreep.

Vooruit of achteruit, dat is de keuze waar huisartsen nu voor staan. Het weghalen van volumeprikkels in combinatie met (ook achteraf) korten bij “overschrijding budget” is in strijd met elk principe van gezonde ondernemingszin. Voeg daarbij het feit dat de maatregelen niet eenmalig zullen zijn maar structureel, waarbij elk jaar nieuwe bezuinigingsvarianten introduceerbaar zijn.

De overheid, die met de mond deregulering belijdt en een NZa die budgettering afwijst, neemt met deze financieringssystematiek van regulering en budgettering in feite de huisartsen in de houdgreep. Een krachtige afwijzing is het enige antwoord. Te beginnen op de LHV Ledenraad van 10 november 2009 in Utrecht.

Huisartsen zijn Klink’s paradoxale marktexperimenten zat

Dit artikel van DVH's Hans Nobel verscheen in een verkorte versie in het Financieele Dagblad van vandaag.

"Hij zegt overal hoe belangrijk hij de huisarts vindt voor de Nederlandse gezondheidszorg. Hij roemt de betaalbare, kwalitatieve en vertrouwde zorg, dicht bij de burgers. Hij zegt de huisartsenzorg te willen ‘versterken’, zodat dure ziekenhuiszorg waar mogelijk, naar de huisarts kan. Met programma’s voor begeleiding van chronisch zieken. Dat bespaart kosten en biedt betere kwaliteit ...
Woorden en daden staan echter paradoxaal tegenover elkaar"

"Met de invoering van marktmodellen die strijdig zijn met de kernwaarden van de huisartsenzorg (continue, persoonlijke, integrale en contekstgerichte zorg voor eigen patiënten, dicht in de buurt, veelal vanuit een langdurige arts-patiëntrelatie), wordt het tijd dat de beroepsgroep pas op de plaats maakt. En gaat vaststellen welke zorg nog geleverd kan worden en onder welke randvoorwaarden."

In de in bovenstaand artikel genoemde toespraak op 9 oktober j.l. stelde Raad van State vice-voorzitter Tjeenk Willink ondermeer:

"Wie bewaakt die kwaliteit in een systeem van gereguleerde marktwerking? De markt? Concurrentie op de zorgmarkt of tussen de verzekeraars levert geen dwingende kwaliteitsnormen op. De overheid? De politiek verantwoordelijke minister kan slechts een beperkt zicht hebben op het primaire proces; zijn ministerie is inhoudelijk sterk afhankelijk van informatie die anderen aanleveren.
De beroepsgroepen? Zij vormen steeds meer een onderdeel van de tussenlaag die de politiek verantwoordelijke minister en de professionele uitvoerders gescheiden houdt." [DVH: En de huidige patiëntenorganisaties toch ook?]

"Binnen de zorginstelling dient de kwaliteit van het primaire proces, de relatie tussen arts en patiënt, zorgbehoevende en zorgverlener het ijkpunt te vormen. Voorkomen moet worden dat de bureaucratisch-bedrijfsmatige logica dat primaire proces gaat bepalen. Die zorg wordt geleverd door professionals. Hoewel zij de eigenlijke leveranciers van de zorg zijn en de kwaliteit van de zorg uiteindelijk door burgers daarop zal worden beoordeeld, dreigt de professionaliteit het zwakste element in het krachtenveld van overheid en markt te worden. Wat dit betreft kan een parallel worden getrokken met de gevolgen van de onderwijsvernieuwing waarnaar de commissie-Dijsselbloem onderzoek deed."

De Paradox van Klink

Hoe de minister van VWS de bijl hanteert, ter ‘versterking van de huisartsgeneeskundige zorg’
Statement en analyse in 19 punten van de Vrije Huisarts
Minister Klink heeft zijn beleid rond de financiering van de huisartsgeneeskundige basiszorg en de chronische ketenzorg, verder uitgewerkt in een brief aan de LHV dd. 12 oktober 2009.
De vraag is wat deze uitwerking betekent voor de huisarts. Het is een ambtelijk stuk, lastig te lezen. Daarom zetten wij in heldere taal de implicaties van Klink’s beleid hier uiteen.

Klink verzwakt positie huisartsgeneeskundige zorg
waar versterking gewenst en noodzakelijk is

Een gemeenschappelijk statement van Stichting De Vrije Huisarts en het Comité WAKE UP!!

Persbericht DVH & CWU:

Klink en bestuur Landelijke Huisartsenvereniging
onder vuur van praktijkhouders

Huisartsen stellen dat de kortingen van Klink op hun praktijkfinanciering, van gemiddeld € 30-35.000 per praktijk, zullen leiden tot een onvermijdelijke vermindering van beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg.
De noodgedwongen reorganisatie van de sector betekent tevens een abrupt einde aan de innovatie van de huisartsgeneeskundige zorg die de laatste jaren is ingezet.

Persbericht DVH & CWU:

Huisartsen uiterst kritisch over ‘eindbod Klink’

Een conflict dreigt tussen een groot deel van de Nederlandse huisartsen en het bestuur van de Landelijke Huisartsenvereniging [LHV] dat in een persbericht op 18 sept. beweerde dat de huisartsen “in principe positief staan tegenover vier van de vijf kortingsmaatregelen”. Dit staat haaks op de werkelijkheid.
Door de vertegenwoordigers van de huisartsen is in de Ledenraad is op 17 sept. opdracht gegeven aan het LHV bestuur verder te onderhandelen met Klink. Eén van de vijf kortingsmaatregelen, de zg. bonusregeling, is reeds nu op principiële gronden afgewezen.

Reconstructie van een ‘fout’ persbericht

Column van Hans Nobel

Staan huisartsen soms ‘positief’ tegenover kortingen op hun praktijkfinanciering?
Staan huisartsen soms ‘positief’ tegenover een omzetdaling van zo'n € 30.000 - € 35.000 ?

De Miljoenennota 2010,
onze negende jaarlijkse miljoenennota analyse

Onze kernpunten:
 • Zorg in Nederland kost bijna € 60 miljard per jaar
 • Het beschikbare budget in eerste lijn daalt in 2010
 • Het beschikbare budget in tweede lijn stijgt in 2010
 • Voor Ketenzorg is in de begroting (150909) slechts een bedrag opgenomen van € 241,5 miljoen, daar waar de minister in zijn voorhangbrief € 250 miljoen zegt te begroten. Conclusie: er is voor Ketenzorg nog minder geld beschikbaar dan de Stichting de Vrije Huisarts in haar analyse van ‘het Eindbod van Klink’ al noemt.
 • Nog voor er een akkoord is met de huisartsen over doelmatig voorschrijven en integratie van de spoedeisende hulp van een ziekenhuis en de huisartsenpost heeft minister Klink de winst, “zijn” winst, al in de begroting ingeboekt

Het zorgstelsel en de financiële crisis: Hoe verder?

door Anton Maes, huisarts te Dieren, bestuurslid Stichting de Vrije Huisarts
 • Betaalbaarheid van zorg staat door de financiële crisis opnieuw ter discussie
 • Oplopend financieringstekort bedraagt miljarden, wat consequenties heeft voor de overheidsuitgaven
 • Premieverhogingen en nieuwe bezuinigingen liggen in het verschiet
 • Maatregel: zorgverplaatsing naar 1e en 0e lijn
 • Maatregel: kostprijsberekeningen met structuurindicatoren
 • Maatregel: meer samenwerking toezichthouders
 • Maatregel: samenwerking eerstelijnszorg en Arbo
 • Vraagsturing impliceert inspraak in te verzekeren zorg, maar impliceert ook de plicht tot betaling
Open brief van de Vrije Huisarts

Aan het Bestuur en de Ledenraad van de LHV

Het bestuur van Stichting de Vrije Huisarts [DVH] maakt zich ernstig zorgen over de resultaten van de onderhandelingen tussen minister Klink en de LHV

"Mogelijk nog belangrijker dan de financiële aanslag en zeker onaanvaardbaar, is de wijze waarop de minister met de voorgestelde bekostigingssystematiek, sturend wil ingrijpen in de inhoud van ons vak....."

"Berekening LHV" versus "berekening DVH"

Analyse van de Vrije Huisarts over "Eindbod Klink bekostiging huisartsenzorg 2010"

Alle berekeningen en bezuinigingen betreffen de kosten niet van gewenste huisartsenzorg, maar van op dit moment geleverde huisartsenzorg.

Er is nog een lange weg te gaan voordat eindelijk gerealiseerd wordt wat Stichting de Vrije Huisarts wenst:
fatsoenlijke betaling van de praktijkkosten en gepaste honorering van gewenste huisartsenzorg, overdag en in ANW-verband.

Bekijk de groeiende lijst van huisartsen-ondertekenaars

Nu 1625 ondertekenaars

OPEN BRIEF aan de huisartsen

DVH schrijft OPEN BRIEF aan alle huisartsen:
forse OMZETDALINGEN door Eindbod Klink

Deze brief ligt al op uw deurmat of in uw brievenbus.

ook uw ADHESIE?

Collega, betuig uw ADHESIE hier

Maak een vuist door ook uw naam op de lijst te zetten.
Deze lijst verschijnt natuurlijk binnenkort op deze website.

Commentaar DVH op “Eindbod Klink” bekostiging huisartsenzorg 2010

Dit toont de onderliggende feiten aan.

“Het eindbod van Klink” voor de bekostiging huisartsenzorg 2010

Juist voor de zomervakantie heeft Stichting de Vrije Huisarts haar standpunt bepaald met betrekking tot het voorlopig akkoord tussen VWS en de LHV. In dit standpunt is gesteld dat een financiële budgettering niet moet leiden tot harder werken, maar tot zorgbudgettering.
De Vrije Huisarts berekent hierin het potentiële omzetverlies 2010 naar praktijkomvang bij:
 • 2350 verzekerden: € 29.067 omzetverlies
 • 2500 verzekerden: € 30.930 omzetverlies
 • 2750 verzekerden: € 34.015 omzetverlies
 • 3000 verzekerden: € 37.110 omzetverlies
Omzetverliezen van deze grootte zijn voor Stichting de Vrije Huisarts onacceptabel.

De Vrije Huisarts en het Comité WAKE UP!!

Regelmatig wordt ons gevraagd door collega’s, wat het verschil is tussen De Vrije Huisarts en het Comité WAKE UP!! en wat die twee met elkaar te maken hebben.

Om een antwoord op deze vragen te geven gaan we in op de ontstaansgeschiedenis, doelstellingen, organisatiestructuur en de personele samenstelling van de beide organisaties.

Vanuit feitelijke ontwikkelingen en beleidsinitiatieven maken we duidelijk welke onderlinge verbanden en verschillen er bestaan.

"Graag breng ik u op de hoogte van mijn ongerustheid over de gang van zaken rond de onderhandelingen van de LHV met de minister van VWS."

Een gedetailleerde brief van Ton de Moei, huisarts te Eindhoven, aan zijn kringbestuur

Email en Brief van Wil Bosboom, huisarts in De Meern

"Bij ons intensieve en verantwoordelijke werk hoort een goede beloning, ook als je niet failliet gaat". [..] De € 40.000,- die ik NIET zal ontvangen in 2010 levert mij in datzelfde jaar een keihard tekort op van € 27.000,- Daar staan geen reserves meer tegenover, die zijn inmiddels weggesmolten.

Brief van Huub Verberk, huisarts te Wezep

"Klink laat de huisarts de komende jaren verdwijnen"

Brief van Coen Albers, huisarts te Middelburg

"De ministeriële manoeuvre om ons te dwingen om voorschriften van specialisten te veranderen, hoe doelmatig misschien ook, lijkt sprekend op de terecht zo verafschuwde methodes van de industrie om ons voorschrijfpatroon te veranderen. Daartoe kunnen we ons toch niet verlagen!"

"Groep huisartsen wil dat het LHV-bestuur alsnog gemaakte afspraken met VWS afwijst"

Artikel in Mednet

Brief aan de kring Utrecht

Rinske van de Goor maakt toch steeds meer zorgen over de toekomst van de huisartsenzorg

Brief Kleine Zuidwesthoek aan het LHV-bestuur

Ook de WAGRO kleine zuidwesthoek Friesland wijst het LHV-bestuur waar het beter moet, zowel in de onderhandelingen met VWS als in de openheid met de LHV-leden

Brief uit Noord-Holland aan het LHV-bestuur

Deze brief toont een bezwaar van 19 Noord-Hollandse huisartsen tegen het voorlopig onderhandelingsresultaat.

Brief van een aantal huisartsen aan het LHV-bestuur met commentaar op de tot nu toe behaalde onderhandelingsresultaten met VWS

Vanuit de regio Zwolle-Flevoland hebben huisartsen het initiatief genomen het LHV-bestuur deze brief te sturen.
Daarnaast stelden zij een manifest op:

Manifest met hun visie over de huisartsenzorg

Het overgrote deel van de 234 regionale huisartsen onderschreef het initiatief.
Het percentage medestanders onder degenen die gereageerd hebben (20% vakantie-afwezigen, 18% nonresponders) is ruim 90%. Een duidelijk teken dat er (ook) in de regio Zwolle-Flevoland sterke weerstand bestaat tegen het bereikte conceptakkoord.
Brief en Manifest zijn tevens toegestuurd aan alle regionale Kringbesturen.

Huisarts niet voor meerwerk korten

Ingezonden brief van Anton Maes, bestuurslid De Vrije Huisarts, aan het Financieel Dagblad.

Zorgbudgettering als antwoord op budgetfinanciering.

Een korting van € 60 miljoen heeft consequenties voor de slagkracht voor noodzakelijke innovaties. Als de financiering niet wordt aangepast aan de kosten van deze innovaties, dan zit er niets anders op dan het te leveren zorgaanbod van huisartsen aan te passen aan de beschikbaar gestelde financiering.

Investeren in huisartsen in plaats van korten.

Een sterke eerste lijn houdt de zorg laagdrempelig toegankelijk, maar ook beter betaalbaar. Deze les is nog niet geleerd, ondanks het advies van onder andere de Gezondheidsraad (2004).

LHV biedt geen garanties
voor toekomstbestendigheid huisartsenzorg

Analyse van het "Voorlopig akkoord VWS" door De Vrije Huisarts
 1. toekomstbestendigheid huisartsenzorg is in geding
 2. geen rechtvaardige basis voor korting huisartsen
 3. nog steeds wordt huisartsenmeerwerk afgestraft
 4. 5 jaar minlijn brengt huisartsenbasiszorg in problemen
 5. huisartsenzorgbudgettering lijkt de enige uitweg

Wáár blijven de huisartstarieven 2010?

Een analyse van De Vrije Huisarts:
Wat worden de nieuwe huisartstarieven per 2010?
Zal er op de huisartsenzorg óók gekort gaan worden?

Wat is het passende antwoord mocht de minister vasthouden aan budgetfinanciering?

Cees Dekker veegt de pan aan met de gesubsidiëerde L-EPD ideeën van de NPCF

[VARA-TV, video 29', 17 juni 2009]
Interview van Anneke Naafs, VARA met Cees Dekker, Huisarts op Urk, lid Comité WAKE UP!!
en Marcel Heldoorn, Senior beleidsmedewerker NPCF

Bevolking massaal tegen invoering
van een Landelijk Elektronisch Patiënten-Dossier

[PERSBERICHT Comité WAKE UP!! 9 Juni 2009]

Comité WAKE UP!! doet onderzoek onder meer dan 53.000 patiënten in 22 huisartsenpraktijken.

95,8 % van de respondenten is niet akkoord met het opnemen van hun medische gegevens in het Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier [L-EPD]. 4,2 % van hen wil dat wel.
Van de totale groep reageerde 38,4 % = 20.501 personen.

Beluister de radiointerviews
met Wouter van den Berg "95,8 procent patiënten wil niet in EPD"
en Cees Dekker "Urk zegt nee tegen patiëntendossier"

Minister Klink speldt ons fabeltjes op de mouw

Invoering EPD verloopt niet volgens de regels van behoorlijk bestuur, maar kan niet door de rechter getoetst worden.
Minister Klink probeerde burgers en Kamerleden EPD-fabels op de mouw te spelden.
Wat vertelde hij en wat is daarvan juist?

Onbehoorlijk bestuur Klink inzake EPD aangevochten


Stichting de Vrije Huisarts heeft haar bezwaren tegen de invoering van het landelijk EPD juridisch laten toetsen. De bezwaren hebben betrekking op de gebrekkige veiligheid en technische onvolkomenheden van het systeem, de schending van het beroepsgeheim, de gedwongen ontsluiting van privégegevens zonder toestemming vóóraf van de burger, onjuiste voorlichting door het ministerie, de ontoereikende financiering voor de invoering en de afwezigheid van financiering voor het onderhoud van het systeem en de volstrekte onduidelijkheid over de wijze waarop de juridische aansprakelijkheid is geregeld..

Volgens mr. Bram Jansen van advocatenkantoor Jansen en van Gaal te Wijchen, heeft de Vrije Huisarts "een aantal zeer concrete en reële bezwaren tegen invoering van het L-EPD". De Tweede en Eerste kamer moeten nog over het wetsvoorstel een besluit nemen. "Gelet op de door u aangegeven eenzijdige informatieverschaffing door de overheid, is het naar mijn mening wel van groot belang dat ook de door u genoemde negatieve aspecten van invoering van het L-EPD uitdrukkelijk onder de aandacht van de Eerste en Tweede Kamerleden en burgers worden gebracht", aldus mr. Jansen.

De Vrije Huisarts onderzoekt de mogelijkheden om, in geval beide Kamers het wetsvoorstel onverkort aannemen, genoemde bezwaren inzet te maken van een juridische procedure.
Stichting de Vrije huisarts is voorstander van betrouwbare, veilige en zinnige informatieoverdracht tussen hulpverleners in de zorg. De plannen van minister Klink betreffende de gedicteerde invoering van het landelijk EPD onder ontoereikende randvoorwaarden zijn hier domweg strijdig mee.

Persbericht DVH

Wanbeleid Klink aangevochten [Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:C58]

Huisarts blijft spotgoedkoop voor de B.V. Nederland

Groei in 2008 blijft royaal ónder het inflatieniveau
Analyse van De Vrije Huisarts

Bijl aan de Wortels van de Huisartsgeneeskunde

Samenvatting van en Commentaar op
het NZa-Visiedocument over Functionele Bekostiging van 17 april 2009

Valse Tricks en (Reken)trucs van Marktmeester NZa

Samenvatting van en Commentaar op
de Eindrapportage NZa/Significant Kostenonderzoek van maart 2009


"Veel (huis)artsen zijn hier terecht op tegen: het is een megalomaan project, wat de privacy schendt, het beroepsgeheim ondermijnt, nauwelijks meerwaarde zal blijken te hebben en bovendien nog eens heel veel geld gaat kosten. Geld, waar in de gezondheidszorg heel wat nuttigers voor kan worden gedaan.
Inderdaad, ruim 400.000 BIG-geregistreerde zorgverleners zullen - als Klink`s plannen doorgaan - uw en mijn dossiers kunnen inzien. Het vergt weinig fantasie om te kunnen voorspellen, dat uw en mijn medische geheimen dan geen geheimen meer zullen zijn. En geheimhouding, het medisch beroepsgeheim, is al eeuwenlang, sinds Hippocrates, een van de hoekstenen van de medische professie. Daar mag en moet de patiënt op kunnen rekenen!"
"Ik roep minister Klink op tot bezinning. Het is geen schande, je ongelijk ruiterlijk toe te geven"

Rekenkundige analyse van De Vrije Huisarts

Bekostigingsstructuur en tariefstelsel huisartsenzorg 2010

Binnen een nieuwe bekostigingsstructuur huisartsenzorg geeft De Vrije Huisarts voor financiering van het Basiszorgaanbod de voorkeur aan een gemengd tarief. Voor 2010 wordt berekend dat het nieuwe inschrijftarief € 59,09 per patiënt
en het consulttarief € 9,20 moet bedragen. Er wordt rekening gehouden met indexering en reële groei van de zorgvraag.

Het ANW-uurtarief wordt gesteld op € 80,-

De kosten van het Basiszorgaanbod per Nederlander bedragen binnen deze structuur in 2010 € 126,-
vermeerderd met een bedrag van € 29,29 per Nederlander indien ook de aanvullende zorg wordt ingekocht.

De financiering van het Basiszorgaanbod en het Aanvullende zorgbod, blijft strikt gescheiden.

[Zoals u van ons gewend bent, met pdf-versie om uit te printen.]Het Comité WAKE UP!! wil nieuwe initiatieven onderzoeken en implementeren om te komen tot een actieve(re) opstelling van huisartsen-praktijkhouders. Omdat de huisartsenzorg in de knel dreigt te komen. Net als de praktijkhouders zelf.

Lees of geef u als lid/sympathisant op: <http://comite-wake-up.org/>

Verslag kostenonderzoek huisartsenzorg 2008, door de "NZa-Projectgroep"

Nu de meesten van ons de vragenlijst opgestuurd hebben is er weer tijd voor het ordenen van de gedachten. Dat de enquête op zich voorbij is, wil niet zeggen, dat het werk van de Projectgroep erop zit. Lees het vervolg ...

Brieven aan de NZa, verzameld door de "NZa-Projectgroep"

Lees de correspondentie, 27 brieven lang ...

NZa Kostenonderzoek onderuitgehaald

1 Rapport van Econovision
d.d. 23 januari 2009
2 Commentaar NZa-PrGr op
NZa-kostenonderzoek
3 Brief L-A Advocaten aan NZa
d.d. 16 januari 2009
4 Brief NZa aan L-A Advocaten
d.d. 21 januari 2009
5 Brief L-A advocaten aan NZa
d.d. 30 januari 2009
6 Brief van de LHV aan de NZa
d.d. 20 januari 2009
Het bureau Econovison te Rotterdam, gespecialiseerd in economisch onderzoek en strategische advisering, kreeg van de NZa-Projectgroep de vraag voorgelegd advies uit te brengen ten aanzien van de opbouw van de argumentatie vanuit de NZa- Projectgroep versus de NZa, inzake het Kostenonderzoek Huisartsen. [1]
Inmiddels heeft de NZa-Projectgroep het Advocatenkantoor Leijnse Artz te Rotterdam ingeschakeld. Mede op basis van bovengenoemd advies en het inhoudelijke commentaar van de deelnemers op het NZa kostenonderzoek, [2]
heeft de NZa-Projectgroep de advocaten verzocht de NZa te vragen de sluitingsdatum op te schorten. Voorgesteld is tot overleg te komen over de inhoudelijke problemen met het kostenonderzoek en de uitvoering ervan. [3]
Deze beide verzoeken werden door de NZa afgewezen. [4]
De afwijzing van de NZa tot nu toe en de toonzetting waarin deze gesteld is, heeft tot een scherpe reactie geleid van Leijnse Artz. [5]
Ook de LHV heeft nu, dd 20 januari 2009, een kritisch commentaar gezonden naar de NZa over de "imperfecties in de onderzoeksopzet die de onderzoeksresultaten op voorhand discutabel maken. Wij verwachten dat u [NZa] het onderzoek opschort en met de LHV in overleg treedt over de ontstane situatie", aldus de LHV [6]
Binnenkort zal de NZa reageren op het kritische commentaar op het kostenonderzoek, dat door de NZa-Projectgroep-deelnemers is opgesteld.
Reeds eerder besteedde DVH al aandacht aan dit ondeugdelijke kostenonderzoek en het disfunctioneren van de NZa [7] [8] [9] [10]

7 Krachtig initiatief tegen
ondeugdelijk NZa-kostenonderzoek
d.d. 24 december 2008
8 Disfunctionerende NZa blokkeert
versterking van de huisartsenzorg
d.d. 13 oktober 2008
9 Het NZa-kostenonderzoek huisartsenzorg 2008
column van Roelof Moes
d.d. 1 september 2008
10 NZa gebruikt onjuiste methodiek bij onderzoek
naar kosten en inkomsten huisartspraktijken
d.d. 7 juli 2008

Klink stelt EPD maanden uit, lees meer op EPD-Nee.orgElektronisch dossier? Dat gaat nog lang duren

[Trouw, 27 Januari 2009] Minister Klink kan zijn beloftes over het patiëntendossier nooit waarmaken, schrijft huisarts Rob Schonck, de voorzitter van stichting De Vrije Huisarts

Advocaten in actie tegen NZa-kostenonderzoek


NZa beantwoordt de actie


Bericht van de NZA-Projectgroep [21 januari 2008] Lees de complete juridische correspondentie.

Op de NZa-discussielijst van HuisartsVandaag, een platform voor deelnemers aan het verplichte NZa-kostenonderzoek, is het initiatief geboren om juridische stappen te ondernemen richting de NZa. Hierbij wordt de inhoud, de opzet en de uitvoering van het onderzoek aan de kaak gesteld.

Namens de deelnemers die zich bij de NZa-Projectgroep hebben aangemeld (inmiddels 74 huisartsen), heeft advocatenkantoor Leijnse Artz uit Rotterdam de zaken behartigd. Het initiatief van de NZa-Projectgroep wordt nu door circa 200 collega-sympathisanten ondersteund.

Inmiddels is het verzoek van de advocaten om opschorting van de inleveringstermijn van de verzamelde praktijkgegevens, afgewezen. Ook het verzoek om overleg met de NZa over aanpassing van de onderzoeksvragen, is niet gehonoreerd. De NZa-Projectgroep zal zich in overleg met deelnemers en advocaten, beraden op eventuele volgende stappen. Het is een ieder duidelijk dat het ondeugdelijke kostenonderzoek niet zal leiden tot valide gegevens op grond waarvan de NZa meent de tarieven van de huisartsen te kunnen bijstellen.

Verzoek aan de NZa namens 131 Nederlandse huisartsen ingediend


Vrijdag 16 januari 2009, heeft Leijnse Artz Advocaten te Rotterdam namens 131 Nederlandse huisartsen, een verzoek [pdf] ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit [NZa] om de deelnemers aan het NZa Kostenonderzoek "te ontheffen van de verplichting om de ingevulde enquête voor 20 januari 2009 in te sturen, althans deze inlevertermijn op te schorten". De NZa wordt verzocht om op korte termijn "met een afvaardiging van de Huisartsen in overleg te treden over een aanpassing van de enquête".

Stichting de Vrije Huisarts stelt vragen aan de Landelijke Huisartsen Vereniging


Stichting de Vrije Huisarts komt, terugkijkend op 2008 en na het verloren Kort Geding op 30 december 2008, over de huidige stand van zaken tot 13 conclusies.

Over deze conclusies heeft Stichting de Vrije Huisarts de beroepsorganisatie van huisartsen, de LHV, over toekomstige strategie en toekomstig beleid meer dan 13 vragen te stellen.

Nu, in 2009, is de huisarts aan zet om antwoorden te geven, om te beginnen op de LHV Ledenraad in Utrecht, op 20 januari 2009.

De kortgedingrechter beslist in het nadeel van de LHV:
Lees hier de uitspraak van de rechter [30 december]


Krachtig initiatief
tegen ondeugdelijk NZa-kostenonderzoek

Huisartsen "NZa-Projectgroep" nemen juridische stappen
voor opschorting en aanpassing

Het recent gestarte NZa-kostenonderzoek onder 400 geselecteerde huisartsen, deugt niet. En met ondeugdelijk onderzoek krijg je ondeugdelijke resultaten. Ook al staan de bezuinigingen op M & I en POH bij VWS/NZa reeds ingeboekt, wij moeten als beroepsgroep op zijn minst duidelijk maken, dat de beleidsmakers niet ongestraft wegkomen met de resultaten van gemanipuleerde cijfers uit een ondeugdelijk kostenonderzoek, ter onderbouwing van die geplande bezuinigingen.

Mogelijkheid voor collega-huisartsen tot ondersteuning initiatief

Alle huisartsen kunnen het initiatief van de NZa-projectgroep, dat juridische stappen heeft ondernomen tegen de NZa, ondersteunen. Zowel de 400 deelnemers als de overige collega's. Hoe breder het verzet tegen dit NZa-onderzoek, des te sterker het signaal dat de beroepsgroep geen bezuinigingen maar investeringen wil om goede (gewenste) huisartsenzorg te kunnen bieden.

Lees het eerste verslag van het overleg tussen NZa-projectgroep en advocaten. Lees wat jezelf kunt doen ter versterking van het draagvlak voor juridische stappen tegen de NZa.
Lees alles over de tekortkomingen en de risico's van het EPD op

EPD-Nee.org

Download hier:
het officiële bezwaarformulier tegen opname van uw privégegevens in het EPD

Lees hier de uitspraak van de rechter [30/12/2008]
van het kortgeding dat de LHV heeft aangespannen tegen de minister en diende op 16 december.


Steven van Eijck over het kort geding

[Audio, Radio 1 Journaal 1'50", 22/11/08]

Artsen slepen Klink voor de rechter
Half of primary-care doctors in survey would leave medicine [CNN 18/11/08]
A U.S. shortage of 35,000 to 40,000 primary care physicians by 2025 was predicted at last week's American Medical Association annual meeting.
Barbara Starfield Videoconferentie:

'Redesigning Primary Care'


[NEJM, 11/11/08, video in Engels 32'21"] onder ander met Prof. Barbara Starfield

U.S. primary care is in crisis, primary care physicians must care for more and more patients, with more and more chronic conditions, in less and less time, for which they are compensated far less than subspecialists

Perspectives on:
reinvention, sustaining relationships, transforming practice,
reforming physician payment, refocusing the system
Rob Schonck in Kassa 8 november 2008


Rob Schonck, DVH-voorzitter, in VARA-kassa
over de voor- en nadelen van het L-EPD

[8 november, video 6'21"]Steven van Eijck in Goedemorgen Nederland 6 november 2008
Steven van Eijck, LHV, over EPD in Goedemorgen Nederland

[6 november, video 6'20"]


Rob Schonck tegenover NPCF-voorlichter voor Radio 1

[4 november, audio 6'40"]

EPD? nee!

DVH is van mening dat op dit moment de tijd niet rijp is voor een Landelijk Elektronisch PatiëntenDossier [L-EPD].

Wat zijn de voorwaarden voor de invoering van een Landelijk EPD?
 1. Huisartsen beslissende gesprekspartner
 2. Wie krijgen deze private gegevens van burgers in te zien?
 3. Welk ICT-systeem in de wereld is veilig?
 4. Hippokrates tegen invoering van het landelijke EPD
 5. Medische gegevens geen feiten maar interpretaties
 6. Landelijk en regionaal, centraal en perifeer
 7. Randvoorwaarden om aan functionele eisen te voldoen
 8. Huisarts als datamanager bespaart miljoenen
 9. Aansprakelijkheid Huisarts: juridisch discutabele valkuil
 10. Patiëntendata primair voor eigen praktijkvoering
 11. Huisarts als informatiemanager nog onvoldoende benut
 12. Propaganda vermindert het vertrouwen in de overheid
Een rekenkundige analyse van De Vrije Huisarts

Tarieven Huisartsenzorg met 4,5% indexering
nog op nullijn!

Het door de minister aan de Tweede Kamer voorgestelde bedrag voor indexering van € 68 miljoen betekent dat de tarieven huisartsenzorg in 2009 met 4,5% behoren te stijgen maar waarbij het budget huisartsenzorg ten opzichte van. 2007 in feite op de nullijn staat. Elk lager percentage zou afbreuk doen aan de beleidsvoornemens die aan de Tweede Kamer gepresenteerd zijn en betekent een nog verdere bezuiniging op de huisartsenzorg.

Huidige problemen
in de bekostigingsstructuur van huisartsen

Deze week verschenen er twee artikelen van Anton Maes, bestuurslid Stichting De Vrije Huisarts, over de huidige problemen in de bekostigingsstructuur van huisartsen. Hij stelt hierin dat de knop niet alleen bij minister Klink om moet (geen strafkorting bij aangetoond meerwerk), maar ook bij de huisartsen. Huisartsen moeten niet alleen hun inhoudelijk zorg afstemmen op de randvoorwaarden en wetgeving (of andersom), maar ze moeten ook in ras tempo een kostprijs gaan berekenen van gewenste zorg.
Op budgettering van financiering (door de minister) nu past slechts één antwoord:
budgettering van zorg (door de huisarts)


in Medisch Contact: "Wat willen we van de huisarts? Helderheid nodig over kosten van gewenste zorg" [pdf]
in Modern Medicine: "Bekostigingsstructuur huisartsenzorg 2009: aanpassingen zijn noodzakelijk" [pdf]
gratis NIEUWE Adobe 9 PDF-reader

De paradoxen van Klink ofwel zijn ongeloofwaardigheid


- over investeren in versterking huisartsenzorg door bezuiniging
- over concurrentie tussen spelers zonder scheidsrechter en met ongelijke spelregels
- over "meer vrijheden bieden" door het opleggen van plichten en boetes
- over "on speaking terms" monddood maken van huisartsen
- over toezichthouden met gesloten ogen en oren

Dit artikel is verdeeld in 5 delen, een inleiding en 4 hoofdstukken.

Inleiding -- Over paradoxen en ongeloofwaardigheid
Hoofdstuk I -- Belofte maakt schuld
Hoofdstuk II -- Kwaliteit heeft zijn prijs
Hoofdstuk III -- Zorginkoop mankeert op ongelijke speelvelden
Hoofdstuk IV -- Huisartsen 'let op uw saeck' want 'al te goed is allemans gek'
En dat terwijl de LHV juist een uitbreiding van 0,6 Fte doktersassistentie dringend noodzakelijk acht.

Klink bouwt met bezuiniging aan luchtkastelen

Minister schrapt 0.33 Fte noodzakelijke assistentie uit de huisartsenpraktijk
Analyse door Rob Schonck, Voorzitter Stichting De Vrije Huisarts
Achtste jaarlijkse miljoenennota analyse van De Vrije Huisarts

Analyse
van de miljoenennota 2009

Voor 2009 zijn de verwachte uitgaven aan Zorg € 58 miljard, waarvan € 2170 miljoen beschikbaar is voor Huisartsenzorg. Voor versterking eerste lijn is geen extra budget vrijgemaakt. Minister Klink benoemt in deze nota voor Huisartsenzorg enkele speerpunten, zoals het ontwikkelen van normen voor bereikbaarheid, de integratie van de spoedzorg van ziekenhuizen met huisartsenposten en verbetering van de patiëntveiligheid. Hoewel de korting van € 84 miljoen op het budget Huisartsenzorg niet in de Miljoenennota staat, analyseert Stichting de Vrije Huisarts wel de financiële onderbouwing van deze korting. Conclusie: meer werk/zorg op verzoek van de patiënt kost meer budget. De tariefkorting is dan ook een onacceptabele perversiteit. De aangekondigde aanpassingen in de bekostigingsstructuur ten behoeve van zorgsubstitutie zijn, zoals eerder door Stichting de Vrije Huisarts beschreven, onvoldoende.

[Ook beschikbaar als pdf file om te printen of te versturen]
DVH reactie op een kamerstuk van Ab Klink aan de Tweede Kamer van 12 september 2008

Ab Klink substitueert de zorg
alle kanten op, behalve de goede

In deze analyse maakt de Vrije Huisarts duidelijk dat het beleidsmaatregelen van minister Klink aangaande substitutie van zorg de kwaliteit van die zorg toenemend ondermijnen en daarmee het belang van de patiënt schaden.
Zijn financieel gedreven marktdenken leidt tot zorgversnippering en legt daarmee een bom onder samenhang in de zorg.

Een ingezonden brief van een boze huisarts
die het beter snapt dan Ab Klink

"Een onbedoeld effect van Klink's brief is dat hij de huisartsen weer verenigt en ons er gezamenlijk mee de kast op jaagt. Er is luidkeels gemor, de actiebereidheid is groter dan het in tijden geweest is en en er klinkt geroep om te staken."
Het elektronisch patiëntendossier staat op gespannen voet met de plicht tot geheimhouding van de arts, stellen Jaap Dijkstra, universitair docent Recht & ICT aan de Rijksuniversiteit Groningen en Marie-José Bonthuis zelfstandig IT-jurist.

Hippocrates zou zich schamen
Nationaal EPD schendt eed van arts


Uit de NRC van 15/9/08 of bij onze collegae van De Vrije Psych
11/9 is de LHV-voorzitter Steven van Eijck in NOVA te gast bij Clairy Polak. Centraal staat de vraag wat de achterliggende redenen zijn van de verslechterde verstandhouding van de huisartsen/LHV met Klink.

Beluister NOVA/Den Haag Vandaag

Analyse van De Vrije Huisarts

Telefonische Bereikbaarheid Huisartsen


Commentaar op dit IGZ/NPCF rapport

"De huisarts kan deze problemen nooit zelf oplossen. IGZ en NPCF mogen met recht het falen van het huidige systeem benoemen. Maar zij moeten vooral beseffen, samen met overheid en verzekeraars dat zij maatschappelijke medeverantwoordelijkheid dragen voor het welslagen van de door hen gevraagde veranderingen"

Het NZa kostenonderzoek huisartsenzorg 2008


Een vier-weken-journaal in 12 afleveringen
door één van de 10 pilot-huisartsen
over het kostenonderzoek van de NZa

Column van Roelof Moes, huisarts te Nijeveen
De Vrije Huisarts gebruikt Wet Openbaarheid Bestuur
Dit Capgemini rapport nu eindelijk openbaar

"Kosten declaratieproces voor huisartsen
met bijna 80% gestegen"

Het rapport becijfert de feitelijke schade, die voor huisartsen neerkomt op een kostenstijging van € 89 miljoen per jaar.
Naast deze structurele lasten ook nog incidentele lasten, € 97 miljoen, voor de invoering
De gezamelijke zorgverzekeraars besparen juist € 27 miljoen op hun declaratiekosten
Capgemini: "Grotere transparantie leidt noodzakelijkerwijs tot hogere administratieve lasten"

"Bevrijd Ons Van De Markt In De Gezondheidszorg"

Uit de speech van de voorzitter van de Britisch Medical Association op de jaarlijkse afgevaardigdenconferentie van de BMA in Edinburgh.

"Laten we ophouden met te beweren dat het beter maken van zieken net zoiets is als het verhandelen van koopwaar. Laten we ophouden de energie van artsen te verleggen naar een onzalige aanbiedingenstrijd rond werk dat ze al leveren."

"Het is jammer dat de staatssecretaris voor Gezondheidszorg zijn gouden kans gemist heeft om dat te doen."

"De boodschap aan het ministerie kan niet duidelijker, luister naar de artsen, luister naar de BMA, maar bovenal, luister naar de patiënten in Engeland."


Van de Britse ervaring kunnen wij lessen leren. De belangrijkste tip die collega huisarts Meldrum ook onze politici geeft is:
Luister méér naar de professionals!
Analyse van De Vrije Huisarts

De NZa gebruikt onjuiste methodiek bij onderzoek naar kosten en inkomsten van huisartspraktijken

De NZa onderzoekt in 2008 de resultaten van haar eigen gefixeerde NZa-kostenstructuur. Ze kijkt achterom, in plaats van vooruit. Het onderzoeksplan staat haaks op de politieke wens om de huisarts om te vormen tot de spil in een geïntegreerde eerste lijn. Die transitie vraagt immers om investeringen en gedifferentieerde tarieven die de extra inspanningen en de steeds toenemende risico’s van de huisarts als zorgondernemer een gezonde financiële onderbouwing geven. Dit NZa-kostenonderzoek op basis van geknepen financiering legt daarentegen de basis voor een langdurige stagnatie door een absolute rem op investering in curatieve zorg en preventiebeleid.

In plaats van geschiedkundig onderzoek te verrichten zou de NZa het lef moeten tonen en de kans moeten grijpen om in samenwerking met de beroepsgroep, de LHV dus, politiek en samenleving duidelijk te maken wat de kostprijs is van moderne huisartsgeneeskunde.

Hoe huichelachtig kun je zijn?
... vraagt De Vrije Huisarts zich in verbijstering af

over de huichel van de minister van VWS in casu het EPD
Persbericht LHV:

Huisartsen stellen doelstellingen voor betere bereikbaarheid vast

Geformuleerd in zes doelstellingen die deze week zijn aangenomen

Schaalvergroting: het ei van Columbus?

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft recent geen aanwijzingen gevonden dat fusies in de zorg schadelijk zijn voor de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg.

Huisartsenzorg is de enige bedrijfstak waarbij de directies van de productontwikkelaars en de productverkoop door aparte verenigingsraden worden aangestuurd. Machtsconcentratie toestaan aan de ene kant? Dan is toch de enige reactie: het toestaan van machtsconcentratie aan de andere kant!

Persbericht LHV:

Huisartsen gaan bereikbaarheid verbeteren

Om deze voorstellen te realiseren is een forse uitbreiding van het aantal praktijkassistenten noodzakelijk

De cultuur bij VWS is vastgeroest

door: Rob Schonck, Huisarts te Velden, Voorzitter DVH

Over Iris van Bennekom en de cultuur van schofferen
Over haar onware uitspaken in NRC en Volkskrant
Over het gebrek aan transparantie bij VWS

Ingrepen in het zorgstelsel zijn onontkoombaar

door Anton Maes, huisarts in Dieren, Bestuurslid DVH

Het LHV Rekenmodel Ondernemingsplan

Commentaar van De Vrije Huisarts

Het LHV Rekenmodel Ondernemingsplan maakt niet transparant wat de prijs zal zijn van moderniseren, noch individueel, noch macro. Om de prijs van moderniseren te bepalen zijn andere, en betere, methodieken nodig, vindt De Vrije Huisarts.

NZa tovert zonder overleg
M&I-verrichtingen om in basiszorg

 • De Vrije Huisarts analyseert NZa's "Brief en bijlage Herziening M&I lijst" van 2 november
 • De Nza wil maarliefst 22 van de huidige M&I-verrichtingen
  kwalificeren als huisartsgeneeskundige basistaak.
 • De Nza wil deze dientengevolge te laten financieren via de abonnement/consult systematiek.
 • De Nza wil deze financiering zonder herschikking van het bijbehorend budgettair bedrag doen.
 • De NZa wijst als scheidsrechter wel heel eenzijdig met haar zwaard telkens richting de huisarts
De Tweede Kamer nam 11 december twee gerelateerde moties aan:
over de financiële effecten van substitutie [pdf]
over de [ons inziens perverse] risicoverevening [pdf]