Hits: 9621


Luis in de pels van de Nederlandse gezondheidsautoriteiten
Voorpagina | Zoeken | DVH 2007-2010 | DVH 2004-2007 | Ouder Nieuws
Bestuur %>

Naar: EPD?Nee! | VPHuisartsen | HuisartsVandaag | LHV

Dit is nieuws van februari 2010 tot Juli 2013
Klik hier voor het meest recente nieuws

Nieuw 16 mei 2013

Kosten huisartsenpraktijken lopen,
ondanks de vergrijzing, terug

Kosten gezondheidszorgaanbieders 2012 tov 2011, cijfers CBS
Totaal aanbieders gezondheidszorg+2,2%
Ziekenhuizen, specialistenpraktijken+5,6%
Verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg-0,1%
Tandartsenpraktijken+4,6%
Paramedische praktijken+1,0%
Leveranciers van geneesmiddelen-6,9%
Leveranciers van hulpmiddelen+2,6%
Huisartsenpraktijken-2,3%
Nieuw 12 april 2013

Anton Maes adviseert de Sociaal Economische Raad

Ander zorgstelsel met andere geldstromen
14 adviezen aan de SER [pdf]
[hits: 1057]

Minister Schippers (VWS) heeft in juli 2011 de SER advies gevraagd over de betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van de gezondheidszorg. In een tussenadvies van 19 oktober 2012 heeft de raad zijn inzichten kenbaar gemaakt.

Een vervolgadvies is in voorbereiding, met als centrale adviesvraag:
"Hoe te borgen dat de zorg betaalbaar blijft voor toekomstige generaties en er geen onoplosbare arbeidsmarktknelpunten ontstaan?"

Op verzoek van een SER-lid geeft Anton Maes hier zijn adviezen.

Lees ook:
Ontwerpadvies aan informateurs: SER-commissie formuleert voorstellen betaalbare zorg, september 2012
Minister VWS vraagt SER advies over betaalbaarheid zorg, juni 2011
Eerder advies Anton Maes aan SER [pdf], februari 2012 [hits: 773]

Nieuw 17 Jan. 2013

Integrale ouderenzorg is zinvol [pdf] [hits: 814]

Analyse van Anton Maes, De Vrije Huisarts

 • Niemand twijfelt eigenlijk meer aan het nut van integrale ouderenzorg.
 • Maar of dat gaat stroken met de overige maatregelen
  uit het regeerakkoord, dat zal van veel factoren afhangen.
 • Zijn de veranderingen in de wetgeving,
  de inhoudelijke zorg,
  de motivatie van de zorgverleners,
  de gewijzigde randvoorwaarden
  en de logistiek,
  samen daadkrachtig genoeg om de juiste integrale zorg te leveren?

Nu ook gepubliceerd in MedischContact: tekst MedischContact, PDF MedischContact

Nieuw 15 Jan. 2013

CBS: De prijs van gelijke zorg [pdf 2,7Mb]

 • dit is een uitgave van het Centraal Planbureau [CPB],
  toch de belangrijkste adviseur van de regering.
 • Geeft een aardige kijk op het “duivelse dilemma” van de solidariteit:
 • De kostenstijging van de zorg inkomensafhankelijk betalen?
 • Of juist niet en dan verhoging van alle nominale premies?
 • Overigens geen woord over een oplossing via herschikking van zorg in echelons.
 • En ook geen woord over uitwerking van de QALY-discussie.
Nieuw 7 dec. 2012

Huisartsen starten Kort Geding tegen de vier grote Zorgverzekeraars [pdf]

Persbericht Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen [VPHuisartsen]

"We verkopen ons beroepsgeheim niet aan private marktpartijen." [hits: 656]

Nieuw 1 nov. 2012

Regeerakkoord wil “populatie-gebonden bekostiging”

Populatiebekostiging van medisch zorgaanbod

PDF-versie [hits: 789]

Kernpunten:
 • Nieuwe kabinet focust op populatiebekostiging
 • Risico’s populatiebekostiging liggen op gebied van financiering, contractering en in de complexe administratief belastende uitwerking ervan
 • Bij populatiebekostiging is de zorgverlener risicodrager (i.p.v. de zorgverzekeraar) met alle perverse c.q. riskante gevolgen van dien
 • Een nieuwe bekostigingssystematiek is niet automatisch effectiever en/of efficiënter
 • Transparante kostprijsberekening van zorg met bewezen betere uitkomsten is een alternatief voor populatiebekostiging mits de kosten vooraf worden berekend en achteraf kunnen worden bijgestuurd
Nieuw 1 nov. 2012

DVH-voorzitter Frank Gunneweg op Radio1 Journaal

Nieuw 31 aug. 2012

"De Huidige weg is een doodlopende weg gebleken"
Vrije Huisarts Anton Maes schrijft in Medisch Contact

Huisartskosten beter in beeld

Het beste bekostigingssysteem voor huisartsenzorg is een transparant systeem. En dan niet alleen aan de achterzijde, de output, maar ook aan de voorzijde, de praktijkvoering. Laten zien hoe de organisatie werkt, brengt ook de kostenposten beter in beeld.
 • De huidige financiering van de huisartsenzorg voldoet niet.
 • Een populatiegebonden regiobudget verplaatst het inkooprisico van verzekeraar naar zorgaanbieder, wat in strijd is met hun rollen volgens de Zorgverzekeringswet.
 • Beter is een transparante kostprijsberekening, die ook open is over de kosten van organisatie en personeel.
Nieuw 25 juni 2012

Analyse van De Vrije Huisarts

Door open-eind-akkoord LHV-VWS blijft toekomst huisartsenpraktijk onzeker

PDF-versie [hits: 779]

Als uitvloeisel van het akkoord tussen LHV en VWS krijgen huisartsen er veel werk bij. Met het vooruitzicht dat zij niet gestraft gaan worden voor het geleverde meerwerk in 2011. Het akkoord kwantificeert niet de hoeveelheid extra werk, die in 2013 vanuit de GGZ en het ziekenhuis op de huisartspraktijk afkomt. Voorspelbaar is dat de taakstelling ‘doelmatig voorschrijven’, in 2012 al begroot op € 20 miljoen, niet zal worden gehaald. Daarmee wordt de kwijtschelding van de eerder aangekondigde korting voor 2012 van € 99 miljoen, deels alweer teniet gedaan. Met het focussen op samenwerking tussen SEH en HAP wordt niet de juiste prioriteit gegeven aan de werkelijke problemen die huisartsen ervaren met de ANW-zorg. De procedure die de LHV heeft toegepast om dit akkoord te sluiten, verdient niet de schoonheidsprijs. Over de verlammende invloed van de mededingingsautoriteit, de NMa, rept het akkoord met geen woord.

Het akkoord bevat enkele goede beleidsintenties maar alle zonder een transparant-toetsbare business-case, een ernstige professionele omissie aan de zijde van de LHV, wat vooral ten nadele van de huisartsen-praktijkhouders uitpakt.

Door het bestaan van vele open-einden blijft de toekomst van de huisartsgeneeskundige zorg onzeker.
Nieuw 20 juni 2012

Eigen bijdrage voor de huisartsenpost?

Vrije Huisarts Hans Nobel geïnterviewed door NOS-radio

Veel huisartsen zijn voorstander van een eigen bijdrage voor zorg in de avond- en weekenduren. In een enquête onder 1000 huisartsen is 77 procent voorstander van een eigen bijdrage voor deze zorg. Dat staat vandaag in Medisch Contact. Een gesprek met Hans Nobel van de vereniging van praktijkhoudende huisartsen en mede-auteur van het artikel.

Persbericht HV & VPH [hits: 637]

Medisch Contact:
Huisartsen willen eigen bijdrage HAP
LHV blijft tegen eigen bijdrage voor HAP

Nieuw 16 juni 2012

Vrije Huisarts Anton Maes geinterviewed door Alan Ralston

Op dinsdag 12 juni gaf huisarts Anton Maes een video-interview aan psychiater en filosoof Alan Ralston, waarin hij zijn goed gefundeerde mening gaf waar het misgaat in de medische zorg, en meer nog, hoe we er uit kunnen komen in meer productief overleg en het noodzakelijke meten te complementeren met het goed implementeren van de meetresultaten, in plaats van ongevalideerde stokpaardjes voor te stellen. Hoor-luistert u maar naar deze interessante video.
Nieuw 28 mei 2012

NZa Consultatieronde
advies bekostiging huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Analyse Anton Maes, De Vrije Huisarts

Anton schrijft:
Richt om te bezuinigen de focus op de inrichting van het zorgstelsel
 • Bezuinig niet met losse maatregelen, maar bezuinig in samenhang met een herinrichting van het zorgstelsel
 • Voer voor vergoeding verwijsdrempels in op de grenzen van nulde, eerste en tweede lijn
 • De medische noodzaak is het enigste criterium om deze drempels te bepalen
 • Om solidariteit in het zorgstelsel te behouden, zijn scherpe keuzes nodig [hits: 520]

Anton Maes aan Directie Zorgmarkten Cure NZa

Anton schrijft:
Het concept consultatiedocument bekostiging huisartsenzorg en geïntegreerde zorg bevat vooral bekostigingsmethodieken om als stuurmiddel voor verzekeraars met prestatiebekostiging selectiever huisartsenzorg te kunnen inkopen. Huisartsenzorg zelf zal er niet beter van worden. Daarvoor ontbreken teveel details en informatie over de opeenvolgende schakels in de keten. Daarnaast is er op de zorginkoopmarkt wat betreft marktmacht geen goed evenwicht tussen verzekeraar en huisarts. De rol van de NMa bij dit proces wordt ten onrechte niet genoemd. De meest voor de hand liggende structuur is de structuur van de gemengde financiering. [hits: 935]

NZa-consultatiedocument "Bekostiging huisartsenzorg en geïntegreerde zorg"

NZa:
Een conceptadvies over de bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg. In dit document geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) antwoord op de adviesvraag van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de bekostiging van deze zorg. [..] Via een consultatieronde legt de NZa bij deze haar conceptadvies voor aan experts in het veld. [hits: 497]

Webpagina Nza-Consultatieronde

Nieuw 16 mei 2012

Reeds inschrijvingen op dit moment. Doe ook mee!

Start vierde Meetweek van VPHuisartsen

Binnenkort start de Meetweek 2012 van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, waarin huisartsen-praktijkhouders gedurende een week registreren aan welke professionele taken zij hun werktijd besteden.

Het doel is inzicht te verkrijgen in de gemiddelde werklast van huisarts(en) bij het runnen van een normpraktijk (2350 personen). Inzicht dat nodig is voor een correcte kostprijsberekening van gewenste zorg en voor het vaststellen van fatsoenlijke NZa-tarieven.

De resultaten van de Meetweek 2011, ‘UREN AAN DE TOP’, zijn als pdf beschikbaar.

Rekening houdend met mogelijke vakantieplanning is er dit jaar een keuze uit twee startdata zaterdag 19 mei tot en met vrijdag 25 mei of zaterdag 2 juni tot en met vrijdag 8 juni.

We hopen dat zoveel mogelijk praktijkhouders, verspreid over het land, eventueel met hun hidha(’s) e/o waarnemer(s) zullen deelnemen.

Dit jaar wordt er voor het eerst facultatief een onkostenvergoeding gegeven van € 75 per deelnemende praktijk.
Nieuw 11 mei 2012

Rob Schonck van de Vrije Huisarts in 'de Limburger'

'Geen eigen betaling voor de huisarts'

Enkele gezondheidseconomen willen nu dat iedereen zelf de kosten van de huisarts gaat betalen.

Schonck is hier fel tegen. Hij wil geen financiele drempels opwerpen voor mensen die lichamelijke klachten hebben, bezorgd zijn, verdriet hebben, willen praten over de diagnose van de specialist, een dierbare hebben verloren, voor een chronische aandoening vaak moeten langskomen, ontslagen zijn, gepest worden op school, een relatiecrisis hebben, stervende zijn, kortom: voor al die mensen die een bezoek aan de huisarts willen brengen om hun zorgen en lijden te delen en die op zoek zijn naar een oplossing.

Sommigen kunnen het vast probleemloos betalen, maar voor anderen is de beurs krapper en zal eigen betaling leiden tot uitstel of afzien van zorg. Dat kan voor hen betekenen: onnodig lang doorlopen met klachten, of pas komen als het te laat is om nog te genezen.

Drempelloze huisartsgeneeskunde is de basis van onze uitstekende gezondheidszorg.
Daar staan wij voor.


Rob Schonck in een interview met de kranten van de GPD

'Patiënt laten betalen voor huisarts
is heel onverstandig'

Zonder moeite naar je huisarts kunnen stappen,
dat is het fundament van onze uitstekende gezondheidszorg.
Daar ga je dus zorgvuldig mee om.
Nieuw 17 april 2012

Analyse van Anton Maes, de Vrije Huisarts

Afschaf van de postverevening met compensatie juist winstgevend voor zorgverzekeraars?

Deze winstgevendheid voor zorgverzekeraars was
-1,1 miljard [2010], +1.5 miljard [2011] en +1,7 miljard [2012] euro.

Verevenen als methode van compensatie voor verzekeraars voor het moeten accepteren van verzekerden (de acceptatieplicht), hoe was deze regeling? Per 2012 is deze "ex-post"-verevening afgeschaft. Met citaten uit een drietal publicaties in 2011 en 2012.

Ook in pdf-versie on te printen
Nieuw 12 feb. 2012

Diepgaande analyse van de Vrije Huisarts

Rechter: “budget is budget”

Uitspraak heeft grote consequenties
voor de toekomstige huisartsenzorg
Ook in pdf-versie
Bijlagen:
Prognose, € 182,8 miljoen overschrijding over 2011
CVZ kostencijfers: financiële staat huisartsenzorg [pdf]

Advies Anton Maes aan SER [pdf]
Op weg naar meer zeggenschap over uw inzet in de ANW-diensten

VPHuisartsen start “Grip op ANW”

Dit weekeinde [11 februari] hebben alle huisartsen van Nederland een brochure van VPHuisartsen ontvangen met als titel “Grip op ANW”. Deze mailing is een oproep aan huisartsen om zich aan te sluiten als deelnemer bij de steungroep GRIP op ANW. Zowel de leden als niet-leden van de vereniging wordt gevraagd hun steun te geven aan dit initiatief om huisartsen in een 'vrijere 'positie te brengen, waardoor ze meer zeggenschap krijgen over de omstandigheden waaronder zij hun diensten doen.
Als u meer wilt weten over dit initiatief kunt u deze deze brochure downloaden. U kunt zich hier aanmelden.
Lees ook onze FAQ: Ontkoppeling van dag- en anw-zorg
Nieuw 18 jan. 2012

Naschrift 2012 van Anton Maes
in de 2e oplage van zijn boek [pdf]

Exclusief bij De Vrije Huisarts

In juni 2011 verscheen van auteur Anton Maes het boek “Huisartsgeneeskunde in het nieuwe zorgstelsel” (Reed Business, ISBN 9789035233294). Het eerste exemplaar werd op 22 juni 2011 overhandigd aan Ab Klink. Inmiddels is het boek toe aan de 2e druk. In deze 2e druk is een extra hoofdstuk opgenomen over het turbulente jaar 2011.
Sinds 2006 functioneert in Nederland een nieuw zorgstelsel. Gereguleerde concurrentie zou de zorg beter en toegankelijker maken. Maar heeft het die pretenties waargemaakt? Hoe evolueert in 2011 de huisartsgeneeskunde onder het gesternte van overheidsregulering en marktconcurrentie?
Met een nieuw kostenonderzoek in 2012 door de NZa zet de toezichthouder wederom niet in op normatieve kosten maar op de werkelijk gemaakte kosten. De conclusie is dan ook voorspelbaar. Het bezuinigingsbedrag blijft € 98 miljoen met daarnaast vanwege een vermeende inperking van de vestigingsvrijheid voor de LHV een forse boete van de NMa van € 7,7 miljoen.
Komt er in 2012, met verwijzing naar de Miljoenennota 2012 en de afrekensystematiek in de WMG, voor huisartsen een nieuwe bezuinigingsronde? Op alle fronten van de huisartsgeneeskunde is het eind 2011 in het nieuwe zorgstelsel onrustig: basiszorg, aanvullende zorg en ketenzorg. [hits: 1113]

Ab Klink:
"Voor wie er vat op wil krijgen een aanrader" [pdf]

Klink: “Passie voor het vak maakt deze publicatie bijna tot een schotschrift, maar dan wel op basis van een gedegen kennis van zaken dat gekoppeld wordt aan treffende analyses. Ik heb ervan genoten, ook al omdat het boek de moeilijke vragen rond bijvoorbeeld doelmatigheid en gezondheidswinst, rond marktwerking en de noodzaak van integrale zorg niet uit de weg gaat. De zorg is een buitengemeen complex domein, maar dit boek is voor wie er vat op wil krijgen een aanrader”. [hits: 678]

Zorgverzekeraars bepalen dat nieuwe huisartsen moeten solliciteren

Zorgverzekeraars bepalen dat nieuwe huisartsen moeten solliciteren voor een vestigingsplek in een huisartsengroep. Dat blijkt uit documenten van de zorgverzekeraars VGZ, Agis, Menzis, Azivo, die in het bezit zijn van de NOS.

Stroomdiagram Contracteerbeleid Menzis 2008-2009

Nos-radio, verslaggeving Rinke van de Brink:

Nieuw 10 jan. 2012


Commentaar van de Vrije Huisarts op het persbericht van de NMa

DVH: ... Er is niemand benadeeld, want de vestigingsvrijheid op de werkvloer is niet beperkt. Een NMa-bewering dient alleen om het eigen gelijk te halen en de boetemaatregel te legitimeren. De voordelen van samenwerking van huisartsen zijn evident. Samenwerking is niet à priori verdacht. Sterker nog, op te veel plaatsen elders in de zorg wordt samenwerking node gemist. ...

PDF-versie om uit te printen

NMa beboet LHV wegens ongeoorloofde vestigingsadviezen
Ook boete voor twee functionarissen binnen LHV

boete van EUR 7.719.000 en rwee functionarissen persoonlijk een boete van EUR 50.000 en EUR 25.000.

LHV in hoger beroep tegen boete NMa. Persbericht LHV

De LHV is verbijsterd over het NMa-besluit. ‘Wij herkennen ons helemaal niet in het beeld dat de NMa schetst en zijn het dan ook volstrekt oneens met de conclusies."

Humberto Tan interviewt Henk Don, NMa [BNR mp3]

Van Gerven: ‘NMa moet heksenjacht op huisartsen stoppen’ [SP, 9 Jan 2012]

De SP heeft inmiddels een kamerdebat met minister Schippers aangevraagd.

Henk Don en Paul Giessen in nieuwsuur [Video Nieuwsuur, 9 Jan 2012]

FAQ, 25 vragen en antwoorden:

Ontkoppeling van dag- en anw-zorg

De discussie rondom de vanzelfsprekendheid, dat huisartsen die vanuit hun eigen praktijk dagzorg leveren ook automatisch ANW-zorg leveren, is in een nieuw hoofdstuk aanbeland. Eerder dit jaar werd uit enquetes al duidelijk, dat een meerderheid van de Nederlandse huisartsen deze koppeling, die de beroepsgroep zichzelf ooit heeft opgelegd, wil loslaten. Daarbij dient vermeld dat huisartsen vrijwel allemaal bereid zijn om onder nieuwe voorwaarden hun inzet te blijven leveren voor de ANW-zorg.
De beroepsvereniging VPHuisartsen geeft hier antwoord op 25 vragen rond dit actuele thema. Dit gebeurt als voorschot op haar voornemen om op 24 november formeel in de VPH-Ledenvergadering te besluiten deze koppeling los te laten.

“Kabinet, wees zuinig op onze huisarts”

[Henriëtte van der Horst, hoogleraar huisartsgeneeskunde VUMC in de Volkskrant, 8 nov 2011] “Een land waarin huisartsen en specialisten al jaren bezig zijn hun beleid zo goed mogelijk te onderbouwen, zo efficiënt en verantwoord mogelijk om te gaan met de beschikbare mensen en middelen, innovatief te werk gaan bij nieuwe uitdagingen, dat verdient een overheid die zorgvuldig omgaat met zijn gezondheidsbeleid: afgewogen en consistent. Zo'n overheid kort niet op het budget van de huisartsenzorg.”

DVH’s Anton Maes schrijft
de Vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer [pdf]

"Door deze korting is een groot conflict ontstaan tussen de beroepsgroep en de minister. Door de verenigingen zult u ongetwijfeld zijn geïnformeerd. Ook zult u zich de landelijke manifestatie huisartsenzorg van 6 oktober j.l. in de RAI nog herinneren.
-  Maar hoe verder?
-  Hoe wordt dit conflict opgelost?
-  Wat zijn de leerpunten uit het verleden?
-  Wat zijn de gevolgen van deze korting voor de toekomstige praktijkvoering?
-  En wat zijn de consequenties voor de zorgsubstitutie (in de goede richting!),
-  voor versterking van de eerste lijn
-  en voor de "Zorg en ondersteuning in de buurt"
Collega huisarts en bestuurder Rob Schonck bespreekt de actuele situatie rondom dit conflict en de zorgsubstitutie. Met nadruk wil ik uw aandacht vragen voor zijn analyse. Er is iets te kiezen deze week."
Voorzitterscolumn de Vrije Huisarts

Karaktermoord op huisartsen leidt aandacht af
van onverstandig beleid van Schippers

 • Omzetgroei bij de huisarts is de graadmeter van succesvolle zorgsubstitutie vanuit het ziekenhuis naar de huisarts.
 • Terugvorderen van die omzet laat kansen op verdergaande besparingen onbenut.
 • Door doelbewust het imago van huisartsen te beschadigen leidt minister Schippers de aandacht af van haar onverstandige beleidskeuzes die de betaalbaarheid van zorg op korte termijn verder onder druk zetten.
 • Door 132 miljoen euro te korten op de huisartsenzorg demotiveert ze de beroepsgroep, zet ze zorgsubstitutie stil en drijft ze daardoor de kosten onnodig op.

Echte inkomen van huisarts
is niet zo hoog

[Gratis registreren bij FD nodig, max 10 artikelen per maand]

[Herman Suichies in FD, 24 oktober 2011] Onlangs beweerde minister Schippers bij Pauw en Witteman dat huisartsen te veel verdienen. ‘Gemiddeld anderhalve ton, en dan zit ik waarschijnlijk aan de lage kant.’ Klopt deze bewering?
‘Wij begrijpen dat u politiek moet bedrijven. Wij begrijpen totaal niet waarom u de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Nederlandse samenleving systematisch onjuist, of op zijn minst onvolledig informeert over de huisartsenzorg.

... schrijft LHV's Steven van Eijk aan minister Schippers [pdf]

Marktwerking en ingrijpen inkomen gaan niet samen


[Glenn Mitrasing in FD, 17 oktober 2011] Hoe komt de minister er eigenlijk op dat huisartsen ruim boven een 'norminkomen' zitten? De afspraak was dat er voor huisartsen geen inkomensplafond zou gelden en de substitutie vanuit de tweede lijn 'loon naar werken' zou bevorderen. Als een huisarts dat 'norminkomen' niet haalt waar kan hij dan aankloppen?

Nieuwe CBS-cijfers over inkomen huisarts tonen aan dat de uitspraken van minister Schippers zijn onjuist en suggestief zijn


De LHV concludeert uit deze CBS-cijfers, dat:
 1. de uitspraken van minister Schippers onjuist en suggestief zijn.
 2. uit CBS-cijfers blijkt, dat het gemiddelde inkomen (‘salaris’, vakantiegeld en eindejaarsuitkering) inclusief ANW-vergoeding niet hoger is dan € 97.500.
 3. de huisarts nauwelijks meer dan het NZa-norminkomen verdient. Bovendien is het norminkomen geen goede maat meer om het werkelijke inkomen mee te vergelijken.
Een nieuw kostenonderzoek???
Door de NZa?
Wordt dit uitbreiding van de variabilisering binnen een nieuwe bekostigingsstructuur?

Huisartsen,
zet als professional zelf een kostenonderzoek op!

Terug uit de RAI hoorden huisartsen ‘s avonds bij P&W (6.10.2011) dat minister Schippers een nieuw kostenonderzoek gaat opzetten bij huisartsen. Met een opdracht aan de NZa voor de uitvoering van dit onderzoek. Wat zij ons inziens bedoelt is een nieuw inkomensonderzoek.

Huisartsenvereniging pakt minister Schippers juridisch aan [pdf]


De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen [VPH] heeft het advocatenkantoor Nysingh te Zwolle in de arm genomen om te onderzoeken, welke juridische stappen kunnen worden gezet, om het kortingsbeleid huisartsenzorg van minister Schippers van VWS aan te vechten.
Manifestatie huisartsenzorg in de RAI op 6 oktober 2011

Parool | Mednet | Mednet | MedischContact | Lemmer | Trouw | Blik | Interview Ben Luten
Rinske van de Goor,
huisarts,
bestuurslid DVH:

Niet óp de huisartsen bezuinigen,
maar mét de huisartsen

Een film van Alexandra Gabrielli

Wie heeft tijd voor stervensbegeleiding
als je moet botoxen? [pdf]

DVH's Rinske van de Goor in de NRC van 3 oktober 2011.

Jammer genoeg alleen met [eventueel digitaal] abonnement te lezen.

Korting van 132 miljoen
tast kernwaarden huisartsenzorg aan [pdf]


Persbericht VPHuisartsen

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen presenteert haar visiedocument ‘Kernwaarden van de Nederlandse Huisarts’, tijdens de Manifestatie Huisartsenzorg in de RAI op 6 oktober 2011. Dan zijn duizenden huisartsen en praktijkmedewerkers bijeen, in protest tegen de jaarlijkse korting van 10 procent op het huisartsenbudget waartoe minister Schippers van VWS voor de komende jaren heeft besloten. Deze kortingen vormen een ernstige bedreiging voor de professionele kernwaarden van de huisarts.
Twee analyses van onze eigen Anton Maes:

Miljoenennota 2012: de Huisartsenzorg [pdf]

Eindconclusie: de schade voor de basiszorg van de huisartspraktijk, en daardoor ook de schade voor de zorg aan de burger, zal groter zijn dan € 132 miljoen euro.

Miljoenennota 2012: Financiëel beeld van de zorg [pdf]

De cijfers laten het duidelijk zien.

Inzet LHV: Behoud kwaliteit en minder kwantiteit

Verslag LHV

“Het is vijf voor twaalf. De minister komt met haar handen aan ons vak. Iedere extra inspanning, extra werk van ons wordt afgestraft.”

“Praktijkhouders geen financiers van
grootschalig Zorg-ICT project” [pdf]

Persbericht VPHuisartsen

VPHuisdartsen is het niet eens met de Landelijke Huisartsenvereniging [LHV], de Vereniging Huisartsenposten Nederland [VHN] en het Nederlandse Huisartsengenootschap [NHG].

“10% minder bekostiging =
10% minder huisartsenzorg” [pdf]

Persbericht VPHuisartsen

Het bestuur van VPHuisartsen streeft naar een lange termijnstrategie met een groot draagvlak onder de beroepsgroep. Deze strategie moet voor de individuele huisarts inpasbaar en uitvoerbaar zijn. Iedere praktijkhouder zal, afhankelijk van zijn/haar situatie, andere accenten leggen.

Initiatiefnota van Gerven, 2e Kamer:
Terug naar de praktijk: aanbevelingen voor het behoud van de unieke positie van de huisarts als spil in het web binnen de huisartsenzorg en eerste lijn [pdf]


"Deze initiatiefnota gaat over de huisarts en het bewaken van zijn of haar unieke positie als spin in het web binnen de huisartsenzorg en de eerste lijn."

Laat de huisarts aan het woord
Zorg voor ouderen en zieken op rollatorafstand
Herstel vertrouwen en terugdraaien marktwerking


"Indien alle voorstellen worden uitgevoerd, zal dat naar verwachting leiden tot een minder sterke groei van de totale zorg. Het versterken van de eerste lijn kan zo een belangrijke maatregel zijn om de uitgaven aan gezondheidszorg te beperken. Zeker als we toegaan naar een maximale substitutie van tweede naar eerste lijn."

"Belangrijker nog is dat de uitvoering van deze voorstellen zal leiden tot een zorg dicht bij huis, zoveel mogelijk bij de vertrouwde huisartsenvoorziening. Zorg op menselijke maat dus."

Meesterwerk van Anton Maes,
auteur, huisarts en bestuurslid van De Vrije Huisarts

‘Huisartsgeneeskunde
in het nieuwe zorgstelsel’

Nu verkrijgbaar in de betere boekwinkel
winkelprijs: € 39,50

"Maes geeft de lezer een scherp zicht op de gevolgen van de recente (re)organisatie en financiering van de huisartsenzorg. Vanuit een heldere analyse van het verleden wordt een consistente visie op de bekostiging van toekomstige huisarts-geneeskunde gegeven. Onmisbaar voor huisartsen en beleidsmakers.",
zegt Hans Nobel, bestuurslid DVH en secretaris VPHuisartsen.
Sinds enkele jaren functioneert in Nederland een nieuw zorgstelsel. Gereguleerde concurrentie zou de zorg beter en toegankelijker maken. Maar heeft het die pretenties waargemaakt? Hoe evolueert de huisartsgeneeskunde onder het gesternte van overheidsregulering en marktconcurrentie? Hoe kan de huisartsgeneeskunde bijdragen aan een betere betaalbaarheid van zorg?

"Huisartsgeneeskunde in het nieuwe zorgstelsel" gaat in op deze vragen. Het boek geeft ook antwoord op de vraag wat huisartsenzorg eigenlijk kost en wat de invloed is van alle belanghebbende partijen (burgers, patiënten, zorgaanbieders, verzekeraars, overheid) op de betaalbaarheid van zorg en het beleid in de eerstelijnszorg.

Het boek is in de eerste plaats geschreven voor alle huisartsen (ev. in opleiding) die meer willen weten van de geldstromen binnen de huisartsgeneeskunde. Daarnaast is het ook interessant voor overheids-functionarissen, verzekeraars en bestuurders in de eerstelijnszorg en curatieve zorg.

Anton Maes is meer dan 25 jaar als huisarts werkzaam. Hij is medeoprichter van Stichting de Vrije Huisarts, bekleedde diverse regionale bestuursfuncties binnen de beroepsgroep en was 12 jaar huisartsenopleider. Ook is hij lid van de Financieel-Economische Commissie van de LHV.

22 juni werd het eerste exemplaar aangeboden aan Dr Ab Klink, onze vorige minister van VWS.

Het wetsvoorstel Elektronisch patiëntendossier is
door de Eerste Kamer bij zitten en opstaan verworpen

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.
Op 15 maart 10:15-12:30 zal de Eerste kamer plenair "in eerste termijn" verder discussieren over het afwijzen van een Landelijk EPD [L-EPD]
de sprekerslijst is indrukwekkend

VPHuisartsen schrijft
de Leden der Eerste Kamer [pdf]

 • "Waar gaat het in de besluitvorming rond de invoering van het L-EPD om?"
 • "Waarom zijn veel burgers en huisartsen tegen invoering van L-EPD?"
 • "Ondanks de enorme kosten die reeds gemaakt zijn voor implementatie van het L-EPD geldt onzes inziens “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”. Wijsheid is nodig om volgens deze spreuk te handelen en te beslissen indien de situatie dat vereist. Wij wensen u deze wijsheid toe en hopen daarbij dat u het onderhavige wetsvoorstel zult afwijzen."
Ook De Vrije Huisarts meent dat de discussie met duidelijke argumenten gevoerd moet worden in plaats van met ongefundeerde kreten en het wijzen naar een onderzoek dat die kreten niet ondersteunt. Zij ondersteunt de brief van de VPH aan de Eerste Kamer dan ook ten volle.

Lees ook de blog van NRC's Marc Chavannes:

[12 maart]: "Het landelijk EPD is verouderd voor het in werking treedt. En lek als een mandje. De inzage en invloed voor de patiënt is onvoldoende ingebouwd. Niet doen."
Analyse van de Vrije Huisarts:

De kosten van de praktijkondersteuner somatiek

PDF-versie om direct uit te printen

Voor 2011 dreigt de POH-S financiering drastisch te veranderen. Minister Klink wilde aanvankelijk 75% van de macro POH-S middelen verschuiven naar keten DBC’s en 25% ter beschikking stellen als M&I-14-code. Later meldt Klink dat “huisartsen en verzekeraars lokaal geheel vrijgelaten worden de POH-er te bekostigen”. Verzekeraars komen op dit moment met een voorstel voor een 100% moduletarief.

Hoe voldoende fte POH-S is in te zetten voor de basisdagzorg en aanvullende zorg?
Met name bij de zorg voor kwetsbare ouderen in de basiszorg is extra praktijkondersteuning nodig.

Wat kost dat?
Daar waar er al onderhandelingen plaatsvinden, kunnen zowel de onderhandelaars van verzekeraars als huisartsen gebruik maken van deze kostprijsberekening.

Behandeld worden:
 1. Hoe is de regeling POH-S in 2010?
 2. Hoe had de regeling POH-S in 2010 al lang moeten zijn?
 3. Hoe wordt de regeling POH-S per 2011?
Diepgaande analyse van de Vrije Huisarts:

Concurrentie is slecht
voor de kwaliteit van de zorg

Als er bij de NMa en NZa geen herbezinning plaatsvindt, als zij blijven uitdragen dat de zorg door concurrentie zal verbeteren, als zij de balans tussen verzekeraar en huisarts niet willen herstellen, dan zal de geleverde zorg niet meer kunnen voldoen aan gewenste kwaliteitscriteria.

Dat is het toekomstperspectief waar de Nederlandse consument dan mee rekening moet houden.

Master-thesis:
“Betere gezondheidszorg door betere informatie?”

[Abstract in het Nederlands]

Onder deze titel verscheen recent deze master-thesis van de Universiteit van Amsterdam van het sociologisch onderzoek dat Stephen Verhage verrichtte naar de de ministeriële poging tot invoering van een (L-)EPD door minister Klink.

Het is bijzonder om bevestigd te zien, door systematisch sociologisch onderzoek, hoe de activiteiten tegen de topdown invoering van het EPD hebben bijgedragen aan de ondergang van het L-EPD in zijn huidige vorm en omvang.

In het onderzoek komt ook de rol, die de LHV speelde als aanvankelijke propagandist van het L-EPD, niet onder een kritische analyse uit. Mede onder invloed van al de kritische collega’s binnen en buiten De Vrije Huisarts en Comité WAKE UP!!/VPHuisartsen, alsmede honderdduizenden verontruste burgers, brievenschrijvers, columnisten en experts, heeft de Eerste Kamer recent een streep door Klink’s L-EPD plannen gezet. Deze vorm van samenwerking verdient voortzetting.

VPHuisartsen VPHuisartsen organiseert
Meetweek Werklast Huisartsen

VPHuisartsen, de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, organiseert de tweede editie van de meetweek. Het doel is om de werklast van huisartsen in kaart te brengen. Hopelijk zal net als vorig jaar een groot aantal huisartsen, waaronder veel leden van VPHuisartsen, bereid zijn om van zaterdag 15 tot met vrijdag 21 mei zijn/haar werkzaamheden te registreren.

Dankzij VECOZO en het CVZ weten we precies wat huisartsenzorg ieder jaar kost. In de media wordt "overschrijdingen" in de huisartsenzorg breed uitgemeten. Systematisch onderzoek naar de werklast van huisartsen wordt echter niet gedaan. Zo kan overwerk nooit worden aangetoond en rekent de NZa de huisarts af op een werkweek van 45 uur. Ambtelijke notities staan vol met verwachtingen van nieuwe taken die men huisartsen heeft toebedacht. Niemand weet echter iets van hun werklast. Dit is voor VPHuisartsen een belangrijke reden om deze meetweek te organiseren.

Eerste Kamer schiet L-EPD af

concludeert "De Pers" op 10 mei 2010, lees verder op onze website:

Inval NMa bij LHV niet toevallig

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft vandaag, 15 april 2010, een inval gedaan bij het landelijke bureau van de Landelijke Huisartsen Vereniging in Utrecht en enkele regiobureaus van de LHV Kringen.

Voorlopige analyse van de Vrije Huisarts
In 2008 is het Nationaal Programma Ouderenzorg van start gegaan. Er zijn 8 regionale netwerken georganiseerd rond een universitair centrum waarbinnen 12 transitie-experimenten zijn goedgekeurd en gefinancierd.

Waarom uitvoeren door huisarts en diens praktijkondersteuner?

Anton Maes, lid bestuur Stichting de Vrije Huisarts stelt voor om regie en zorgcoördinatie van kwetsbare ouderen in thuissituaties primair uit te laten voeren door geïntegreerde eerstelijns disciplines, met voorop een goed op elkaar ingewerkt duo met een proactieve instelling: de huisarts en zijn praktijkondersteuner.

Wat kost deze uitbreiding van praktijkondersteuning met ouderenzorg?

Dat kunt u lezen een tweede artikel van Anton Maes in het komende nummer van Modern Medicine [februari/maart 2010]

Reactie van De Vrije Huisarts op
het Consultatiedocument Zorggroepen van NMa/NZa


De toezichthouders NMa en NZa hebben een Consultatiedocument Zorggroepen geschreven, waarin zij duidelijk maken wat vanuit mededingingsrechtelijk kader wel en niet is toegestaan bij de samenwerking binnen zorggroepen. De NMa en NZa beroepen zich in dit document hierbij op regels in de Mededingingswet (MW) en de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG).

Voordat een definitieve richtsnoer van de toezichthouders over mededinging binnen zorggroepen verschijnt, worden partijen in de zorg uitgenodigd een reactie te geven.

Lees wat Stichting de Vrije Huisarts te zeggen heeft.
Terwijl huisartsen nog geconfronteerd worden met bezuinigingen heeft de zorg een onzekere toekomst. Op dit moment houden namens het kabinet 2 werkgroepen zich bezig met bezuinigingsvoorstellen binnen de sector ter grootte van 10 miljard (Klink) tot 13 miljard (CVZ)  in 4 jaar. Dit op een begroting van de Nederlandse gezondheidszorg van 65 miljard per jaar. Klink zet voor deze bezuiniging hoog in op zijn stokpaardjes: functionele bekostiging en op uitbreiding van het B segment met vrije prijzen met selectieve inkoop en prestatiebekostiging.

Anton Maes, bestuurder van Stichting de Vrije Huisarts, komt met een reactie:

In de Volkskrant van 27 januari:
De betaling van zorg anders regelen


Maandagmiddag a.s. kunt u HIER en in het Financieel Dagblad Anton's alternatieve bezuiniginsplan lezen.

De financiële staat van de huisartsenzorg [pdf]


Een analyse van Anton Maes, bestuurslid DVH

De bekostiging van huisartsgeneeskundige zorg 2010 wordt, terwijl het zorgvolume uitbreidt, gedomineerd door krimp en draagt instrumenten aan voor een steeds selectievere zorginkoop door verzekeraars. Met geen woord wordt gerept over investeringen voor duurzame zorg aan de andere kant van de budgetstreep.

Na de uitkomsten van het NZa kostenonderzoek, de onderhandelingen over bekostigingstructuur 2010 en de tariefbeschikking 2010, is het moment gekomen om op de drempel van 2010 de balans op te maken over de huidige financiële staat van de huisartsenzorg. De uitkomst is dat de overheid de huisartsen in de houdgreep heeft. Trends worden besproken en oplossingsrichtingen aangeboden.
Op 4 november vroeg Stichting de Vrije Huisarts per brief het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH) zich in te zetten voor het behoud van de professionele autonomie en voor borging van de randvoorwaarden waaronder huisartsen de huisartsgeneeskundige kernwaarden en kwaliteit ten volle ten dienste kunnen stellen aan patiënten.

Brief van Stichting De Vrije Huisarts aan het
Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde [IOH] [pdf]


Lees hier hun antwoord,
waarin zij hun vertrouwen in het NHG-beleid als voldoende uitspreken,
en zij een afzonderlijk standpunt overlaten aan de afzonderlijke hoogleraren:

Antwoord IOH op onze brief [pdf]


En hier hun eerdere brief aan minister Klink met een verzoek om overleg,
dat overigens nooit heeft plaatsgevonden, hetgeen het IOH blijkbaar accepteerde:

Brief die IOH in april aan Klink stuurde [pdf]

Website Stichting de Vrije Huisarts al 8 jaar belangrijke informatiebron voor huisartsen en beleidsmakers.

Al 8 jaar elke 2 minuten een bezoek aan een pagina

Onlangs het tweemiljoenste bezoek aan één van haar pagina's geklokt


Dit betekent dat sinds de oprichting 8 jaar geleden gemiddeld elke twee minuten iemand de website als informatiebron heeft geraadpleegd. De website van de Vrije Huisarts is daarmee, naast HuisartsVandaag van Jan Huizinga, een niet meer weg te denken informatieportaal in huisartsenland.

Het bestuur van de Vrije Huisarts feliciteert haar collega en tevens webmaster Evertjan Hannivoort met het succes van zijn geesteskind.
De gedrevenheid, passie en zorgvuldigheid waarmee het webbeheer door Hannivoort, al 8 jaar vol-continu, geschiedt, zijn ongeëvenaard. Zij vormen een krachtige ondersteuning van het werk van de Vrije Huisarts.

Rob Schonck, voorzitter DVH

PERSBERICHT:

VvPH: Nieuwe vereniging van praktijkhoudende huisartsen


De leden van de huisartsenorganisatie Comité WAKE UP!! [CWU] hebben in overgrote meerderheid besloten een nieuwe huisartsenvereniging op te richten.

De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen [VvPH] zal specifiek de belangen van de huisartsen-praktijkhouders behartigen.

Hoogste tijd voor nieuwe tariefformule
De Vrije Huisarts daagt NZa uit
in protestbrief [pdf]Stichting de Vrije Huisarts protesteert hiermee bij de NZa tegen de systematiek die de NZa gebruikt om de tarieven huisartsenzorg te berekenen.

“Bij alles wat de NZa doet staat het belang van de consument centraal”, stelt de NZa in haar missiestatement.

Stichting De Vrije Huisarts daagt de NZa uit aan te tonen op welke wijze deze berekeningssystematiek, die wij al meer dan een decennium van NZa en CTG kennen, dit belang dient.

Met de huidige systematiek van budgetkortingen na geleverd meerwerk, zijn we beland op een doodlopend spoor, waar uiteindelijk geen winnaars zijn.