Hits: 756372


Luis in de pels van de Nederlandse gezondheidsautoriteiten
Zoeken | DVH 2010-2013 | DVH 2007-2010 | DVH 2004-2007 | Ouder Nieuws
Bestuur

Naar: EPD?Nee! | VPHuisartsen | HuisartsVandaag | LHV
Nieuw 18 april 2015

"Daarom wil ik u niet spreken"


Open brief van de weduwe van huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn aan ministers Schippers en Van der Steur. [18-4-2015]

De brief van Anneke Tromp in de NRC


NRC: Huisartsen en patiënten eerden dokter Tromp vrijdagavond [17-4] in stille tocht
Marc Chavannes, NRC [16-4]: Het Systeem heeft altijd gelijk
Hoofdredacteur MC [7-4]: Uiterst pijnlijk
VPHuisartsen: Commentaar op rapport evaluatiecommissie [31-3-2015]
Kamerbrief en Rapport van de "Evaluatiecommissie Tuitjenhorn" [1-4]
Rapport Inspectie voor de Gezondheidszorg over "een calamiteit
bij de zorgverlening rond het levenseinde van een patiënt" [31-3]

VPHuisartsen zegt vertrouwen op
in NZa en minister Schippers

De vereniging van praktijkhoudende huisartsen zegt het vertrouwen in de Nederlandse Zorgautoriteit op. Aanleiding is de niet aflatende stroom publicaties en aanhoudende berichtgeving die na de affaire Gotlieb op gang zijn gekomen. Uit de uitgebreide berichtgeving is gebleken dat de NZa volledig faalt in haar rol als onafhankelijke toezichthouder. Veel ernstiger en langer dan tot nu toe werd aangenomen.

Het gezag van de NZa is wat VPHuisartsen betreft tot ver onder het nulpunt gedaald. Waar de marktmeester en toezichthouder in de zorg onafhankelijk en integer zou moeten zijn, is de afgelopen jaren bij herhaling gebleken dat dit niet het geval. Niet voor niets trokken huisartsen al eerder aan de bel naar aanleiding van het falen van de NZa als toezichthouder. Op 13 oktober 2008 schreef de Vrije Huisarts al uitgebreid over het disfunctioneren van de NZa2 met het advies de minister onderzoek te doen en maatregelen te nemen.


Rapport Tuitjenhorn blijft voorlopig geheim


Kamerbrief van Ministers Schippers en Opstelten, 8 sept 2014

Proberen deze twee ministers hun staatje schoon te vegen?

In oktober 2013 heeft justitie huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn opgepakt en verhoord.
Zes dagen later stapte hij uit het leven.

Standpunten van artsenorganisatiesZembla: "De dood van een klokkenluider"
Bekijk hier uitzending-gemist van donderdag 4 september 2014Commissie Borstlap rapport


Het rapport van de onderzoekscommissie intern functioneren NZa

Aanbiedingsbrief bij rapport commissie Borstlap, evaluatie NZa en Wmg en nadere beoordeling bestuurskosten NZa

Al op 13 oktober 2008 analyseerde De Vrije Huisarts:
Disfunctionerende NZa blokkeert versterking van de huisartsenzorg. Reorganisatie NZa zeer noodzakelijk, opheffing NZa serieus te overwegen.

DVH stuurt commentaar naar de NZa

over het NZa-consultatiedocument
“Bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg,
het 3 segmentenmodel"

Lees hier onze brief [hits: 1058]

Ons commentaar bevat kort samengevat deze 11 punten, onze argumenten vindt u in onze brief:
 1. er is geen duidelijke verbinding met de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde en de Nederlandse Artseneed.
 2. de duurzaamheid van de huisartsenzorg kan alleen geborgd zijn bij een juiste mix van arbeidsvreugde,
  ethisch werkkader, verbinding met de patiënt, terugdringen administratieve ballast en voldoende honorering.
 3. wij achten de gemengde honorering te belangrijk om in te leveren.
 4. het is niet duidelijk op welke wijze welke M&I-tarieven worden geheralloceerd in de verschillende segmenten.
 5. de financieringsgrond van de substitutie is in de segmenten S2 en S3 niet concreet uitgewerkt.
 6. de betaling van het specialistisch consult lijkt vreemd genoeg te komen uit het huisartsenbudget.
 7. dat overschrijding van S2 en S3 kan worden verhaald op het budget van segment S1 is voor ons onbespreekbaar.
 8. waar is de afspraak in het huisartsenconvenant gebleven,
  dat besparingen in de tweede lijn deels worden overgeheveld naar het huisartsenbudget?
 9. in welk van de 3 segmenten is dat budget voor de ANW-zorg ondergebracht?
 10. het monitoringsinstrument is niet uitgewerkt.
 11. wij vinden de korte tijdspanne van de commentaarronde echt te beperkt.
Overig beschikbare stukken:
Het NZa-consultatiedocument van 31 dec. 2013
Anton Maes: Reactie op dit consultatiedocument
Anton Maes: voorstel voor POH bekostiging 2015
Anton Maes: Blog Kostprijs van de POH
NZa: Wijzigingen POH-GGZ, september 2013
Belangrijke links hierover:
Commentaar VPHuisartsen - Brief VPHuisartsen aan NZa
Onderhandelaarsresultaat eerste lijn 2014 t/m 2017
NZa consulteert conceptadvies bekostiging huisartsenzorg
NZa: eerste aanleg 2012 - Reacties hierop in 2012
NZa: Beleidsregel huisartsenzorg.
Wat is dit consultatiedocument van de NZa eigenlijk?
Het is een conceptadvies over de beoogde bekostiging per 2015 van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. In dit document geeft de NZa antwoord op de adviesvraag van de minister van VWS over de bekostiging van deze zorg. Een eerste verkennend NZa-advies hierover verscheen in juni 2012. Via een consultatieronde nu in januari 2014 legt de NZa haar conceptadvies over de bekostiging voor aan het zorgveld en nodigt hen uit te reageren. De analyses en conclusies van de NZa in het consultatiedocument betreffen voorlopige conclusies. Pas in het definitieve advies – dat zal worden opgesteld op basis van het consultatiedocument en de reacties daarop – zal de NZa definitief stelling nemen. Het definitieve advies wordt naar verwachting in februari 2014 gepubliceerd. Hierna zal de minister van VWS een definitieve beslissing nemen.
2 november 2013

VPHuisartsen wil onafhankelijk onderzoek
naar optreden AMC, IGZ en OM
in de zaak Tuitjenhorn. [hits: 5838]

 • VPHuisartsen, de beroepsvereniging van praktijkhoudende huisartsen, wil dat minister Schippers een extern onafhankelijk onderzoek laat verrichten naar de wijze waarop het AMC, de IGZ en het OM de zaak tegen de Tuitjenhornse huisarts Tromp hebben aangepakt.
 • De huisartsen willen weten waarom het AMC zonder hoor en wederhoor haar huisartsopleider aangaf bij de IGZ. En waarom het IGZ zonder contact met de huisarts direct het OM inschakelde. De huisartsenvereniging vraagt zich af of het OM zich voldoende rekenschap heeft gegeven van de risico’s van haar optreden tegenover een uiterst kwetsbare huisarts. Sinds het eerste verhoor van het OM had hij een suïcidaal ziektebeeld ontwikkeld en in verband daarmee was hij een aantal dagen in crisisopvang.
 • “We vinden dat de keuzes die AMC, IGZ en OM hebben gemaakt moeten worden verantwoord. Het gaat om transparantie en toetsbaarheid, net zoals dat van (huis)artsen wordt geëist. Het gaat om patiëntveiligheid, in dit geval van de zorgverlenende huisarts’’, aldus de woordvoerder van VPHuisartsen.
 • Volgens VPHuisartsen is overigens de essentiële vraag nog steeds niet beantwoord: hoever mag een behandelend (huis)arts in acute (terminale) noodsituaties afwijken van de richtlijnen en protocollen voor de zorg rond het levenseinde, zonder het risico te lopen met de IGZ of het OM te maken te krijgen? Zowel voor de samenleving als voor (huis)artsen en andere zorgverleners is een helder antwoord van groot belang voor een veilige en verantwoorde zorgpraktijk, stelt de vereniging van praktijkhouders.
Brief aan Minister Schippers
6 september 2013

Enquête beschikbaarheid ANW

VPHuisartsen vraagt U, collegae huisartsen, praktijkhouders,
waarnemers en hidha's, aan deze enquête deel te nemen.

Bent u tevreden over uw bijdrage aan de ANW-diensten op de huisartsenpost? Bent u als praktijkhouder geheel, niet geheel of helemaal niet tevreden over de van u verlangde beschikbaarheid voor de ANW-zorg, lees dan nog even verder. Bent u hidha of waarnemer? Wat zijn dan uw wensen en mogelijkheden m.b.t. uw inzet voor ANW-diensten?
VPHuisarten geeft u ter overweging in deze ANW-Beschikbaarheidsenquête aan te geven op welke wijze u kunt en wilt bijdragen aan de ANW-diensten. De enquêteresultaten zullen worden ingebracht in de discussie binnen en buiten de beroepsgroep, met verzekeraars en huisartsenposten, over de beschikbaarheid van (alle) praktiserende huisartsen over duurzame en veilige basisspoedzorg in relatie tot de professionele taken overdag.
26 augustus 2013

Kostenbesparing, betere kwaliteit en toegankelijkheid

De blogs van Anton Maes

Zo houdt hij ons op de hoogte van de actuele stand van zaken
op het gebied van de huisartsenzorg in Nederland

 • Deze blogs zijn een vervolg op zijn boek "Huisartsgeneeskunde in het nieuwe zorgstelsel". Huisartsen hebben een geschiedenis en een toekomst om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving samenhangende zorg te bieden.
 • Zijn boek beschrijft de situatie tot en met 2011.
 • Deze blogs gaan over de actualiteit van de context waarin huisartsen hun werk doen. Over randvoorwaarden bij het leveren van huisartsenzorg, over de wetgeving daarbij en over de haalbaarheid van de drie doelstellingen van het zorgstelsel: kostenbesparing, betere kwaliteit en toegankelijkheid.
26 juli 2013

Het onderhandelingsresultaat eerste lijn
2014 tot en met 2017 [pdf]
[hits: 1721]

DVH's Anton Maes analyseert dit meerjarig convenant

 • Minister Schippers heeft met alle partners in de zorg een onderhandelings-resultaat bereikt om het groeipercentage van de zorguitgaven terug te dringen. Onderdeel hiervan zijn afspraken met eerstelijn/huisartsen met LHV, LOK, LVG en VHN. Mits substitutie van zorg richting huisarts aantoonbaar is, dan is in dit meerjarig convenant voor de periode 2014 tot 2018 afgesproken dat het reguliere huisartsenkader +2,5% per jaar mag groeien.
 • Nadere beschouwing van de financiële cijfers van de sector huisartsenzorg laat zien dat deze afspraak van 2,5% onvoldoende is. Bij huisartsenzorg ziet men tussen 2006 en 2012 al een gemiddelde kostenstijging van +3,3% per jaar, zelfs na de korting van € 98 miljoen in 2012. Deze stijging van 3,3% per jaar ligt al onder het landelijk gemiddelde van de curatieve sector in Nederland.
 • Een ander gegeven is dat naast de LHV ook de LOK, VHN en LVG aan tafel zitten. De houding naar elkaar, alsmede de agenda en de positie van elk zijn onduidelijk. Dit zal de besluitvorming bemoeilijken over de strategische dossiers en de vele verdelingsvraagstukken die met dit convenant nog moeten worden opgelost. De praktijkhoudende huisartsen kunnen er niet gerust op zijn dat de afspraken het geheel van de huisartsenzorg ten goede komen, zeker niet als de VPHuisartsen niet bij de onderhandelingen wordt betrokken.

Lees ter completering naast de vele verwijzingen deze stukken:
Miljoenennota VWS 2013 [pdf, 2,7 Mb]
VWS Convenant Huisartsen 2014 - 2018 [pdf] [hits: 826]
Vektis M&I ketenzorg Landelijk 2010-2012 [pdf] [hits: 1013]
LINH Contacten huisartspraktijk 2006 - 2011 [pdf] [hits: 918]
POH-S Inzet praktijkondersteuning 2014 [pdf] [hits: 1672]
CVZ kostencijfers huisartsenzorg [pdf] [hits: 1272]